ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.  ΚΟΧ 95.604 / 01 / 2012
σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου

για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης

σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα,

στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων»
στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ – ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΩΝ – ΒΟΥΝΙΟΥ
«Η ΚΟΥΝΟΠΕΤΡΑ»


Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν δέκα (110) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νομό Κεφαλληνίας, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Περισσότερες πληροφορίες για τον αριθμό των ατόμων που θα απασχοληθει στο πλαίσιο του προγράμματος ανά συμπράττοντα φορέα, ενέργεια, τόπο υλοποίησης, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης, για τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα, το έντυπο αίτησης και οδηγίες συμπλήρωσης μπορείτε να βρείτε στα παρακάτω έντυπα.


Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από 20/7/2012 έως και 29/7/2012.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΩΝ-ΒΟΥΝΙΟΥ «Η ΚΟΥΝΟΠΕΤΡΑ»
Μαντζαβινάτα Κατωγής Τ.Κ 28200 Ληξούρι Κεφαλλονιάς
υπόψιν κ. Έρτσου Γιώργου
Εκτός από την διεύθυνση του δικαιούχου στο φάκελο αποστολής να αναγράφονται: Το Ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του Αποστολέα (Υποψηφίου). Αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ΚΟΧ μπορούν να υποβληθούν και αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στα
γραφεία του συλλόγου «Η ΚΟΥΝΟΠΕΤΡΑ» στα Μαντζαβινάτα στο χρονικό διάστημα από 20/7/2012 έως 29/7/2012 και ώρες 18.00 έως 19.00 το απόγευμα . Your comment will be posted after it is approved.


Leave a Reply.