Κάντε κλικ στην εικόνα για να δείτε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Συλλόγου μας τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.


 
 
ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ – ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΩΝ-ΒΟΥΝΙΟΥ
«Η ΚΟΥΝΟΠΕΤΡΑ»

Πολιτιστικός Εξωραιστικός Σύλλογος Μαντζαβινάτων-Βουνίου «Η Κουνόπετρα»
Ταχ. Δ/νση: Μαντζαβινάτα Δημοτικής Ενότητας Παλικής
Τ.Κ.: 282 00 Ληξούρι
Πληροφορίες: κ. Λουκέρη Δημήτρη
Τηλέφωνο: 2671091532         
Ημερομηνία: 13/9/2012

2η Επαναληπτική Πρόσκληση Επιτυχόντων στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προσωπικού συνολικά 110 ατόμων

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της υπ.αριθμ. ΚΟΧ 95.604/1/2012 ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του προγράμματος Κoινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Δήμο Κεφαλλονιάς, καλούνται όσοι δεν έχουν προσέλθει ακόμη από τον  πίνακα προσληπτέων, να προσέλθουν εντός 5 ημερών στα γραφεία του Λογιστικού Γραφείου του Κου Λουκέρη Σπύρου στο Ληξούρι, επάνω από το κτίριο της ΔΕΗ και  ώρες 10:00-11:30 , προκειμένου να υπογράψουν δήλωση αποδοχής της θέσης εργασίας τους.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να έχουν μαζί τους είναι:

  1. Φωτοτυπία ταυτότητας, όπου στο πίσω μέρος της σελίδας θα αναγράφουνν ευκρινώς τους αριθμούς: ΑΜΚΑ, ΑΦΜ,  Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ, και Τηλ. Επικοινωνίας.
  2. Φωτοτυπία Πρώτης Σελίδας Βιβλιαρίου Εθνικής Τράπεζας, στην οποία θα αναγράφονται ως δικαιούχοι του λογαριασμού.

Εφόσον δεν προσέλθουν εντός 5 ημερών,
θα καλεστούν οι επιλαχόντες για τη συμπλήρωση των θέσεων της προκήρυξης.

Ο ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΕΡΤΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
 
 
ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ – ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΩΝ-ΒΟΥΝΙΟΥ
«Η ΚΟΥΝΟΠΕΤΡΑ»
Αρ. Πρωτ.: 162

Πολιτιστικός Εξωραιστικός Σύλλογος Μαντζαβινάτων-Βουνίου «Η Κουνόπετρα»
Ταχ. Δ/νση: Μαντζαβινάτα Δημοτικής Ενότητας Παλικής
Τ.Κ.: 282 00 Ληξούρι
Πληροφορίες: κ. Λουκέρη Δημήτρη
Τηλέφωνο: 2671091532         
Ημερομηνία 3/9/2012


Πρόσκληση Επιτυχόντων στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προσωπικού συνολικά 110 ατόμων

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της υπ.αριθμ. ΚΟΧ 95.604/1/2012 ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του προγράμματος Κoινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Δήμο Κεφαλλονιάς, καλούνται όσοι περιλαμβάνονται στον πίνακα προσληπτέων, να προσέλθουν εντός 10 ημερών στα γραφεία του Λογιστικού Γραφείου του Κου Λουκέρη Σπύρου στο Ληξούρι, επάνω από το κτίριο της ΔΕΗ και  ώρες 10:00-11:30, προκειμένου να υπογράψουν δήλωση αποδοχής της θέσης εργασίας τους. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να έχουν μαζί τους είναι:

  1. Φωτοτυπία ταυτότητας, όπου στο πίσω μέρος της σελίδας θα αναγράφουνν ευκρινώς τους αριθμούς: ΑΜΚΑ, ΑΦΜ,  Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ, και Τηλ. Επικοινωνίας.
  2. Φωτοτυπία Πρώτης Σελίδας Βιβλιαρίου Εθνικής Τράπεζας, στην οποία θα αναγράφονται ως δικαιούχοι του λογαριασμού.


Ο ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΕΡΤΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.  ΚΟΧ 95.604 / 01 / 2012
σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου

για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης

σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα,

στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων»
στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ – ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΩΝ – ΒΟΥΝΙΟΥ
«Η ΚΟΥΝΟΠΕΤΡΑ»


Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν δέκα (110) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νομό Κεφαλληνίας, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Περισσότερες πληροφορίες για τον αριθμό των ατόμων που θα απασχοληθει στο πλαίσιο του προγράμματος ανά συμπράττοντα φορέα, ενέργεια, τόπο υλοποίησης, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης, για τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα, το έντυπο αίτησης και οδηγίες συμπλήρωσης μπορείτε να βρείτε στα παρακάτω έντυπα.


Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από 20/7/2012 έως και 29/7/2012.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΩΝ-ΒΟΥΝΙΟΥ «Η ΚΟΥΝΟΠΕΤΡΑ»
Μαντζαβινάτα Κατωγής Τ.Κ 28200 Ληξούρι Κεφαλλονιάς
υπόψιν κ. Έρτσου Γιώργου
Εκτός από την διεύθυνση του δικαιούχου στο φάκελο αποστολής να αναγράφονται: Το Ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του Αποστολέα (Υποψηφίου). Αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ΚΟΧ μπορούν να υποβληθούν και αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στα
γραφεία του συλλόγου «Η ΚΟΥΝΟΠΕΤΡΑ» στα Μαντζαβινάτα στο χρονικό διάστημα από 20/7/2012 έως 29/7/2012 και ώρες 18.00 έως 19.00 το απόγευμα .